algemene voorwaarden

 • Algemeen
  De algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen La belle du jour en een cliënt waarop La belle du jour deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 • Diensten
  De klant moet verhindering voor een dienst zo spoedig mogelijk, 24 uur voorafgaande aan de afspraak telefonisch of per mail melden. Indien de klant deze verplichting niet tijdig nakomt, is La belle du jour gerechtigd om het 50% van het totaalbedrag aan de klant te berekenen. Indien de klant meer dan 15 minuten later dan de afgesproken tijd in de praktijk komt, mag La belle du jour de behandeling weigeren en het gehele afgesproken bedrag in rekening brengen.De klant is ten allen tijde zelfverantwoordelijk voor het nakomen van de gemaakte afspraak. Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichtingen te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht.
 • Betaling
  La belle du jour vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar op de website. De gemelde prijzen zijn inclusief btw, tenzij anders vermeld. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd. De klant dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling contant of per pin te voldoen.

  Bij een gemiste afspraak wordt het gehele bedrag in rekening gebracht. Er zal een factuur verzonden worden die uiterlijk binnen 7 dagen betaald dient te zijn. Wanneer de betalingstermijn overschreden wordt volgen twee herinneringen. Als de factuur hierna nog niet betaald is zal La belle du jour de factuur uit handen geven aan een incassobureau. De daarbij behorende kosten zijn voor de klant.

 • Persoonsgegevens & privacy
  1. De cliënt voorziet de medewerker vóór de/bij de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan de medewerker aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen.
  2. De medewerker neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op en verwerkt deze op een klantenkaart die dan weer worden verwerkt in een klantenbestand.
  3. De schoonheidssalon behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
  4. De schoonheidssalon zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.
 • Geheimhouding
  La belle du jour is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de klant heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de klant is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, La belle du jour verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.
 • Aansprakelijkheid
  La belle du jour is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat La belle du jour is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. La belle du jour is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de klant heeft meegenomen naar de praktijk.
 • Behoorlijk gedrag
  De klant behoort zich in de praktijk behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de klant na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft La belle du jour het recht de klant de toegang tot de salon te weigeren zonder opgaaf van redenen.
 • Beeldmateriaal
  Voor de behandeling wordt gevraagd of de klant toestemming geeft voor het maken van foto’s en/of video’s. Deze worden gebruikt voor promotiedoeleinden. Indien er geen toestemming wordt gegeven zullen wij geen beeldmateriaal gebruiken van de klant.
 • Beschadiging en diefstal
  La belle du jour heeft het recht van de klant een schadevergoeding te eisen indien de klant meubilair, apparatuur, producten of ander eigendom beschadigt. La belle du jour meldt diefstal altijd bij de politie.
Winkelwagen
Chat openen
Hallo,
Waar kan ik je mee helpen?